15NL TCFPCF_NL

Switch language

Jaarverslag

Hier kunt u het meest recente jaarverslag van The Corts Foundation downloaden.

PCF jaarverslag 2020 cover

 

Deze pagina bevat juridische informatie zoals vereist door de Nederlandse wetgeving om te voldoen aan de status van Algemeen Nut Beogende Instelling ("ANBI").

De volgende officiële documenten van de stichting zijn vrij beschikbaar:

TCF Zorgmodel 2017

Download: TCF statuten (PDF, 6,5Mb)
Download: TCF huishoudelijk reglement V3.1 2017 (PDF, 70Kb)
Download: TCF financieel reglement (PDF, 113Kb)

Het secretariaat van de stichting stuurt u op verzoek het laatste jaarverslag toe. 

De stichting stelt haar te initiëren beleidsdoelstellingen, en de uitvoering daarvan vast in de context van haar eigen "zorgmodel" (zie afbeelding rechts, klik om te vergroten).

Wij meten en toetsen de deliverables van onze projecten en activiteiten op basis van peer review,
dat plaatsvindt door interne en externe deskundigen. Zij stellen eveneens – vooraf -
conceptprogramma's van eisen op en te selecteren archivalia. Het bestuur laat zich bij het vaststellen
en periodiek toetsen van haar beleid bijstaan door deze deskundigen.


Klachtenprocedure

The Corts Foundation stelt het belang voorop om zorgvuldig en juist te handelen en informatie te verstrekken. Indien er desondanks aanleiding toe is, kan gebruik gemaakt worden van de klachtenprocedure van de stichting.

Download: TCF klachtenprocedure (PDF, 78Kb)

 

Privacyverklaring

In het kader van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ heeft The Corts Foundation een ‘privacyverklaring opgesteld.

Download: TCF Privacyverklaring


ANBI- verklaring

The Corts Foundation, opereert in Nederland onder de naam Philippus Corts stichting. Onderstaande opgestelde verklaringen van de stichting dienen om te kunnen voldoen aan de bepalingen om in aanmerking te komen voor de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Verklaring als gevolg van de Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet betreffende rijksbelastingen 1994 d.d. 12 juli 2013 Nr. DB 2013/366 M van het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken; Directie Directe Belastingen:

 

Philippus Corts Stichting

A. De naam van de instelling: Philippus Corts Stichting.

De stichting handelt tevens onder de naam "The Corts Foundation".

B. Het nummer, bedoeld in artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, van de instelling, dan wel ingeval de instelling is gevestigd in een staat als bedoeld in artikel 1c, het voor deze regeling door de Nederlandse Belastingdienst verstrekte fiscaal nummer: 8126.05.846.

C. Het post- of bezoekadres: Mozartweg 3, 1323 AV Almere Nederland.

Het telefoonnummer: 00 31 36 53 615 91
Het e-mailadres van de instelling: info[at]cortsfoundation.org

D. De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:

D.1. Het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van (de relatie tussen) Nederland en het voormalig Nederlands Indië, evenals overige voormalige overzeese gebiedsdelen die worden gerekend tot de Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed- Landen.

D.2. Het conserveren, collectioneren, toegankelijk maken, ontsluiten en verzamelen van archieven en ander erfgoedmateriaal, in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) het verstrekken van werkkapitaal voor:

A. het vertalen van publicaties uit het Nederlands in het Engels betrekking hebben op de laatste oorlog;
B. het vertalen in het Engels van publicaties in een voor Nederlanders ontoegankelijke taal betrekking hebbend op onze geschiedenis; bijvoorbeeld de officiële Japanse geschiedenis van de tweede wereldoorlog en haar bezetting in Nederlands Oost Indië;
C. het duurzaam digitaal behoud van buitenlandse archieven betrekking hebbend op de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie; een en ander met het oogmerk om de publicatie en archieven toegankelijk te maken voor het publiek; en

D.3. Voorts al wat met de hiervoor genoemde doelstellingen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

D.4. De stichting beoogt uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

E. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, van de instelling omvat drie aandachtsgebieden:

I. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Indonesië.

Dit aandachtsgebied omvat de koloniale en militaire geschiedenis van voormalig Nederlands Indië/Indonesië.
Het opbouwen van contacten met (militaire) historici in Indonesië en Japan is hierbij noodzakelijk: de Universitas Indonesia, de Pusat Serajah Militer (Centrum voor Militaire Geschiedenis te Jakarta) en met het National Institute of Defense Studies "NIDS" in Japan.

Doel:
- naspeuringen in KNIL-archieven;
- vertaling van documenten betreffende de militaire geschiedenis van Indonesië
- vertaling van archieven

Het betreft de zogenoemde Senshi Sōsho reeks, 102 in Tokio gepubliceerde stafwerken over de Tweede Wereldoorlog, welke relevant zijn voor het bestuderen van de Japanse aanval op en vervolgens de bezetting van Indonesië in de periode 1941–1945.

II. Duurzame digitale conservatie en toegankelijkheid van kwetsbare VOC archieven, in samenwerking met het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) te Jakarta.

III. Incidentele algemene projecten

TCF stimuleert voorts activiteiten van derden indien deze vallen binnen de statutaire doelstellingen. Het beschikbaar stellen van beperkte middelen beoogt projecten bij derden te initiëren of mogelijk te maken.

De Philippus Corts stichting volgt de “Principes en Aanbevelingen” van de “FIN Code Goed Bestuur” als door de Vereniging van Fondsen in Nederland vastgesteld in de FIN- ALV van 23 november 2017. De stichting maakt gebruik van eigen toegekende -, dan wel van derden verkregen financiële middelen.

De stichting maakt waar mogelijk gebruik van subsidieregelingen van overheden en internationale organisaties of bedrijven om projecten te genereren, en ontplooit daarnaast activiteiten om tot co- financiering te komen.

Ten einde feiten en gebeurtenissen in het licht te stellen die beantwoorden aan het statutaire Corts programma, onderneemt de stichting projecten binnen de Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed landen ("GCE-landen"; of Mutual Cultural Heritage, MCH), gericht op Nederland, Indonesië en Japan.

De stichting initieert activiteiten die bestaande wetenschappelijke of erfgoedinstellingen niet ondernemen of niet kunnen financieren. De stichting treedt niet in competitie met bestaande programma's.

Samenvattend schenkt de stichting schenkt aandacht aan:

Het traceren en veiligstellen van verwaarloosde en bedreigde geschriften en documentcollecties.

De bestendiging door duurzame digitalisering als één der moderne conserveringstechnieken die van fundamenteel belang is voor de langdurige zekerstelling.
Het toegankelijk maken van digitale bestanden of collecties via een website, en het zo nodig vertalen en te boek stellen. Databasebeheer van (Japanse, Indonesische) woordenlijsten.


F. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders:

  • Mr. Egbert Jacobs, voorzitter
  • Drs. Joop Baars, penningmeester
  • Dhr. Joan C. Snellen van Vollenhoven, algemeen secretaris
  • Mr. Kees van Duijn, bestuurslid
  • Dr. Alicia Schrikker, bestuurslid
  • Nico Vriend, MA, bestuurslid
  • Esther P.M. Zwinkels MA, bestuurslid

Het beloningsbeleid van de instelling: De bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed. De medewerkers van The Corts Foundation die in Nederland werkzaam zijn volgen de salarisregeling van de payroll-organisatie waar zij in dienst zijn. Bij de projecten in het buitenland volgt het bestuur voor medewerkers de vigerende arbeidsbeloningen van het betreffende land.

G. Een actueel verslag van de meest recente uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:

Q.1.2020
- Publicatie door dhr Marco Roling M.A. over tekstherkenning van beschadigde documenten: “Does Handwriting Text Recognition Work for Damaged Archives?”.
- Publiceren oude boekwerken over het voormalige Nederlands- Indië, die in Indonesië niet meer beschikbaar zijn. Te weten: zes delen van het Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, dr. F. De Haan: “Priangan ” en “Oud- Batavia, dr. P. Mijer: “Verzameling van Instructien, Ordonnantien en Reglementen”, Dr. V.I. van de Wall: “Oude Hollandsche Buitenplaatsen”, D.G. Stibbe: “De Encyclopedie van Nederlands- Indië: deel I t/m IV plus Deel V supplement, Deel VI Supplement, Deel VII Supplement, Deel VIII Supplement, en de Encyclopedie aanvullingen en wijzigingen aflevering nr. 61(1939) en nr. 62 ( 1940)”; Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge en M. L. van Deventer: “ De volledige reeks “De opkomst van het Nederlands Gezag op Java”, t.w. zeven dikke banden met als inhoud veertien delen; H.T. Colenbrander: “Jan Pieterszoon Coen”, deel 4, 5 en 6. De eerste drie delen over J.P. Coen volgen nog.
Alle publicaties zijn te downloaden, maar ook digitaal te doorzoeken en bijeengebracht in een “Digitheek” op de TCF website.

Q.2.2020
- Dragen het Corts huis aan de nieuwe eigenaar over.

Q.3.2020
- Houden aangepaste jaarvergadering ter vaststelling van de jaarrekening 2019, het meerjarig-beleid en -begroting. Mevr. dr. Petra M.H. Groen treedt terug uit het bestuur en wordt opgevolgd door Mevr. Esther P.M. Zwinkels BA.
Stellen een nieuwe doelstelling vast voor het “ Philippus Corts Fonds”, te weten: “Het preserveren en toegankelijk maken van originele archiefbronnen in Indonesië, waarmee het Nederlandse verleden wordt behouden en het bijdragen aan onderzoek en publicaties over de tweede wereldoorlog in Europa en Azië gedurende de periode 1602 t/m 1949”. 
- Besluiten om bij te dragen aan de nieuwe publicaties van de Linschoten- Vereeniging gewijd aan het oude Indië, te weten: “Kunstenaar op Java en Sumatra: de reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter Van Oort (1826-1832)”, (werktitel) als deel 119 en 120 in de reeks ‘Werken van de Linschoten-Vereeniging”.
- Gaan akkoord met een projectvoorstel van het KITLV om bij te dragen aan een biografie van Hoesein Djajadiningrat.
- Komen met dhr Roling MA overeen om een vervolgonderzoek “tekstherkenning beschadigde teksten” uit te voeren.

Q.4.2020
- Plaatsen ‘privacyverklaring’ op de website.
- Het CBF gaat akkoord met de jaarlijkse aangeleverde gegevens en plaatst in het ‘Register Goede Doelen’ het ‘Erkenningspaspoort 2019’ op haar website.
- Beëindigen lidmaatschap CBF, FIN, Maritiem Portaal.

Q.1.2021
- Beëindigen werkzaamheden Leiden University Office Tokyo
- Beëindigen onderhoud aan Dasa- website.
- Besluiten om bij te dragen aan de publicaties: “Mooi en Doelmatig, leven en werk van Richard Leonard Anton Schoemaker" door Jan van Dullemen; een bewerking in de Nederlandse taal van het boek “Amboyna” van Adam Clulow door Tristan Mostert.
- Deelname aan de Transkribus- conferentie te Innsbruck door Nico Vriend en Marco Roling. In vervolg op zijn eerdere publicatie over tekstherkenning van beschadigde documenten: “Does Handwriting Text Recognition Work for Damaged Archives?”, sloot Marco Roling zijn een aanvullend onderzoek van “Handwriting Tekst Recognition -HTR” en archiefschade (met name inktvraat) naar tevredenheid af.

Q.2.2021
- Publiceren “The Invasion of the South: Army Air Force Operations with an addendum on The Invasion of Northern and Central Sumatra”.
- Ontvangen bijdragen van het ‘Nederlands Instituut voor Militaire Historie- NIMH’, het Prins Bernhard Cultuurfonds”, “De Gravin van Bylandt Stichting”, de “Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation” en het “Dr. Hendrik Muller fonds” ten behoeve van het uitbrengen van het laatste Senshi Sōsho- deel.
- Stellen Algemeen en Financieel Jaarverslag 2020 vast.
- Publiceren oude boekwerken over het voormalige Nederlands- Indië, die in Indonesië niet meer beschikbaar zijn. Te weten: “Het koninkrijk der Nederlanden in de 2e Wereldoorlog” (Dr. L. de Jong),“Jan Pietersz. Coen - Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië” (KITLV, Dr. H. T. Colenbrander), “Wayang Poerwa” (J. Kats), Ds. François Valentijn, “Beschrijving van Oud en Nieuw Oost- Indien”. Alle publicaties zijn te downloaden, maar ook digitaal te doorzoeken en bijeengebracht in een “Digitheek” op de TCF website.
- Gaan akkoord met een verzoek voor bijdrage aan de publicatie van Bea Brommers: “Batavia 1627”.
- Dragen de secretaris om na liquidatie van TCF als enig bestuurslid vereffeningsactiviteiten te ontplooien.
- Versturen ‘Nieuwsbrief’ aan onze relaties.
- Overdracht werkzaamheden en vermogen aan TCF aan het Philippus Corts Fonds- PCF , onderdeel van de Vereniging KITLV.

 

H. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de Stichting Philippus Corts/ "The Corts Foundation"

Balans per 31 december 2020

 anbi2021 1

Staat van Baten en Lasten 1 januari 2020 t/m 31 december 2020

 anbi2021 2

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2020

 anbi2021 3

Ter verkrijging van inzicht in de effectiviteit van de bestedingen, zijn in bovenstaande tabel kengetallen gepresenteerd. Zoals dit laat zien, worden de verkregen gelden nagenoeg geheel besteed aan de doelstelling van de stichting. Dit kan alleen omdat, waar mogelijk, wordt gewerkt met vrijwilligers waarmee de overhead zo klein mogelijk wordt gehouden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Philippus Corts stichting per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

De jaarrekening bestaat uit: de balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020; en de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen.

Op grond van onze onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat, en alle informatie bevat die op grond van titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.


Rotterdam, 15 juli 2020
was getekend,
Schipper Accountants B.V.
M.C. van Ostende Msc RA

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013