SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 4 5 6 14NL

Deze pagina bevat juridische informatie zoals vereist door de Nederlandse wetgeving om te voldoen aan de status van Algemeen Nut Beogende Instelling ("ANBI").

De volgende officiële documenten van de stichting zijn vrij beschikbaar:

TCF Zorgmodel 2017

Download: TCF statuten (PDF, 6,5Mb)
Download: TCF huishoudelijk reglement V3.1 2017 (PDF, 70Kb)
Download: TCF financieel reglement (PDF, 113Kb)

Het secretariaat van de stichting stuurt u op verzoek het laatste jaarverslag toe. 

De stichting stelt haar te initiëren beleidsdoelstellingen, en de uitvoering daarvan vast in de context van haar eigen "zorgmodel" (zie afbeelding rechts, klik om te vergroten).

Wij meten en toetsen de deliverables van onze projecten en activiteiten op basis van peer review,
dat plaatsvindt door interne en externe deskundigen. Zij stellen eveneens – vooraf -
conceptprogramma's van eisen op en te selecteren archivalia. Het bestuur laat zich bij het vaststellen
en periodiek toetsen van haar beleid bijstaan door deze deskundigen.


Klachtenprocedure

The Corts Foundation stelt het belang voorop om zorgvuldig en juist te handelen en informatie te verstrekken. Indien er desondanks aanleiding toe is, kan gebruik gemaakt worden van de klachtenprocedure van de stichting.

Download: TCF klachtenprocedure (PDF, 78Kb)


ANBI- verklaring

The Corts Foundation, opereert in Nederland onder de naam Philippus Corts stichting. Onderstaande opgestelde verklaringen van de stichting dienen om te kunnen voldoen aan de bepalingen om in aanmerking te komen voor de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Verklaring als gevolg van de Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet betreffende rijksbelastingen 1994 d.d. 12 juli 2013 Nr. DB 2013/366 M van het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken; Directie Directe Belastingen:

 

Philippus Corts Stichting

A. De naam van de instelling: Philippus Corts Stichting.

De stichting handelt tevens onder de naam "The Corts Foundation".

B. Het nummer, bedoeld in artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, van de instelling, dan wel ingeval de instelling is gevestigd in een staat als bedoeld in artikel 1c, het voor deze regeling door de Nederlandse Belastingdienst verstrekte fiscaal nummer: 8126.05.846.

C. Het post- of bezoekadres: Mozartweg 3, 1323 AV Almere Nederland.

Het telefoonnummer: 00 31 36 53 615 91
Het e-mailadres van de instelling: info[at]cortsfoundation.org

D. De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:

D.1. Het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van (de relatie tussen) Nederland en het voormalig Nederlands Indië, evenals overige voormalige overzeese gebiedsdelen die worden gerekend tot de Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed- Landen.

D.2. Het conserveren, collectioneren, toegankelijk maken, ontsluiten en verzamelen van archieven en ander erfgoedmateriaal, in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) het verstrekken van werkkapitaal voor:

A. het vertalen van publicaties uit het Nederlands in het Engels betrekking hebben op de laatste oorlog;
B. het vertalen in het Engels van publicaties in een voor Nederlanders ontoegankelijke taal betrekking hebbend op onze geschiedenis; bijvoorbeeld de officiële Japanse geschiedenis van de tweede wereldoorlog en haar bezetting in Nederlands Oost Indië;
C. het duurzaam digitaal behoud van buitenlandse archieven betrekking hebbend op de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie; een en ander met het oogmerk om de publicatie en archieven toegankelijk te maken voor het publiek; en

D.3. Voorts al wat met de hiervoor genoemde doelstellingen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

D.4. De stichting beoogt uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

E. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, van de instelling omvat drie aandachtsgebieden:

I. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Indonesië.

Dit aandachtsgebied omvat de koloniale en militaire geschiedenis van voormalig Nederlands Indië/Indonesië.
Het opbouwen van contacten met (militaire) historici in Indonesië en Japan is hierbij noodzakelijk: de Universitas Indonesia, de Pusat Serajah Militer (Centrum voor Militaire Geschiedenis te Jakarta) en met het National Institute of Defense Studies "NIDS" in Japan.

Doel:
- naspeuringen in KNIL-archieven;
- vertaling van documenten betreffende de militaire geschiedenis van Indonesië
- vertaling van archieven

Het betreft de zogenoemde Senshi Sōsho reeks, 102 in Tokio gepubliceerde stafwerken over de Tweede Wereldoorlog, welke relevant zijn voor het bestuderen van de Japanse aanval op en vervolgens de bezetting van Indonesië in de periode 1941–1945.

II. Duurzame digitale conservatie en toegankelijkheid van kwetsbare VOC archieven, in samenwerking met het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) te Jakarta.

III. Incidentele algemene projecten

TCF stimuleert voorts activiteiten van derden indien deze vallen binnen de statutaire doelstellingen. Het beschikbaar stellen van beperkte middelen beoogt projecten bij derden te initiëren of mogelijk te maken.

Bij het verantwoorden en uitvoeren van projecten volgt het bestuur van de stichting de gedragscode van de stichting Fondsen in Nederland ("FIN"). U kunt ons op deze gedragscode aanspreken.

Download: TCF gedragscode FIN (PDF, 760Kb)

De stichting maakt gebruik van eigen toegekende -, dan wel van derden verkregen financiële middelen.

De stichting maakt waar mogelijk gebruik van subsidieregelingen van overheden en internationale organisaties of bedrijven om projecten te genereren, en ontplooit daarnaast activiteiten om tot co- financiering te komen.

Ten einde feiten en gebeurtenissen in het licht te stellen die beantwoorden aan het statutaire Corts programma, onderneemt de stichting projecten binnen de Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed landen ("GCE-landen"; of Mutual Cultural Heritage, MCH), gericht op Nederland, Indonesië en Japan.

De stichting initieert activiteiten die bestaande wetenschappelijke of erfgoedinstellingen niet ondernemen of niet kunnen financieren. De stichting treedt niet in competitie met bestaande programma's.

Samenvattend schenkt de stichting schenkt aandacht aan:

Het traceren en veiligstellen van verwaarloosde en bedreigde geschriften en documentcollecties.

De bestendiging door duurzame digitalisering als één der moderne conserveringstechnieken die van fundamenteel belang is voor de langdurige zekerstelling.
Het toegankelijk maken van digitale bestanden of collecties via een website, en het zo nodig vertalen en te boek stellen. Databasebeheer van (Japanse, Indonesische) woordenlijsten.


F. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders:

  • Mr. Egbert Jacobs, voorzitter
  • Drs. Joop Baars, penningmeester
  • Dhr. Joan C. Snellen van Vollenhoven, algemeen secretaris
  • Mr. Kees van Duijn, bestuurslid
  • Dr. Petra M.H. Groen, bestuurslid
  • Dr. Alicia Schrikker, bestuurslid
  • Nico Vriend, MA, bestuurslid

Het beloningsbeleid van de instelling: De bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed. De medewerkers van The Corts Foundation die in Nederland werkzaam zijn volgen de salarisregeling van de payroll-organisatie waar zij in dienst zijn. Bij de projecten in het buitenland volgt het bestuur voor medewerkers de vigerende arbeidsbeloningen van het betreffende land.

G. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:

Q.2017.3
- Namen deel aan de herdenkingsplechtigheden van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945.
- Afronden project met studenten Universiteit Leiden van o.m. Marginalia-indexen en documentbeschrijvingen Bijlagen Resolutieboeken. 

Q.2017.4
- Laatste Program Board meeting, beëindigen het DASA- project.
- Verzorgen presentaties bij de Universitas Indonesia, Universitas Gadah Mada, Universitas Andalas.
- Bezoek Bangkok in het kader van het project Royal Diplomatic Thai Correspondence.
- Najaarsvergadering. Besluiten tot het treffen van voorbereidingen voor een derde gecombineerd Senshi Sōsho- deel 5/35.
- Publiceren het eerste deel van het “Corpus Diplomaticum” op de project website.

Q.1.2018
- Afronden project Senshi Sosho III met het publicatie gereed maken van S.S. vol. 26.
- Afronden van het project DASA: "Preserveren en toegankelijk maken VOC-archieven in Indonesië" en het sub-project DASA: "The Diplomatic Correspondence between The Kingdom of Siam and the Castle of Batavia during the 17th and 18th centuries".
- Bijeenkomst van de Advisory Board Senshi Sosho - NL op 26 maart 2018.
- Formeel is het DASA-project in Indonesië op 19 oktober 2017 beëindigd, informeel vonden op 12 april 2018 de laatste projectteam werkzaamheden plaats. Resterende werkzaamheden, zoals de overige vijf delen van het "Corpus Diplomaticum", de "Collectie De Haan", en het vervaardigen van toegangen (zoals o.m. het presenteren van 4641 archief-beschrijvingen van de Hoge Regering in Engels en het Bahasa Indonesia) vinden plaats vanuit Nederland.
- Plaatsen extra apparatuur bij het ANRI ten einde de migratie van alle gedigitaliseerde bestanden naar de Fast Silent Cubes te kunnen afronden.
- Uitvoeren audit door Schipper Accountants te Goes en Sulaimin & Rekan te Jakarta.
- Presenteren een VOC-glossary (met inbegrip van de etymologische herkomst van woorden) en het eerste deel van het Corpus Diplomaticum op de Indonesische website.
- Vernieuwen van de tijdreis module Nodegoat van LAB1100 op de Indonesische website

Q.2.2018
- Aanlevering aan Leiden University Press van Senshi Sosho vol. 26. "The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal", waarin opgenomen de Slag in de Javazee.
- Voorbereiden presentatie in het Groot Auditorium van de Universiteit Leiden op maandag 24 september 2018. Bereiden een visualisatie t.b.v. de presentatie voor.
- Bezoek van final editor Dr. Willem Remmlink van 4 t/m 18 juni 2018 aan Japan voor overleg met de Japanse leden van de Advisory Board Senshi Sosho; de directie van het N.I.D.S. en sponsor Suntori.
- Sluiten in Jakarta definitief het Digital Archives at ANRI-project ("DASA") succesvol af met ca. 1.1 miljoen duurzaam behouden en toegankelijk gemaakte VOC-manuscripten. Beëindigen het "Representative Office TCF in Indonesia". Stellen het "Final Report DASA"op.
- Eerste voorbereidingen t.b.v. een lesbrief betreffende de resultaten van TCF.
- Het bestuur stelt in haar voorjaarsvergadering op 7 juni 2018 het Algemeen en Finncieel Jaarverslag over 2017 vast. 

H. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de Stichting Philippus Corts/ "The Corts Foundation"

Balans per 31 december 2017

TCF2018 1

Staat van Baten en Lasten 1 januari 2017 t/m 31 december 2017

TCF2018 2

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2017

TCF2018 3 2

Ter verkrijging van inzicht in de effectiviteit van de bestedingen, zijn in bovenstaande tabel kengetallen gepresenteerd. Zoals dit laat zien, worden de verkregen gelden nagenoeg geheel besteed aan de doelstelling van de stichting. Dit kan alleen omdat, waar mogelijk, wordt gewerkt met vrijwilligers waarmee de overhead zo klein mogelijk wordt gehouden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Philippus Corts stichting per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende instellingen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Goes, 31 mei 2018

Schipper Accountants B.V.
Was getekend
Drs J.C. Polderman RA

Begroting 2018 Philippus Corts Stichting / The Corts Foundation

TCF2018 4

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

 ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013